Prawo do świadczeń poza kolejnością

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi (dokument potwierdzający uprawnienie: Książka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, symbol Rw-51),
 2. Żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 3. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (dokument potwierdzający uprawnienie: Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
 4. Kombatanci (dokument potwierdzający uprawnienie: Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych),
 5. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1602), wydana na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 6. Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór legitymacji określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego),
 7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi (dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK),
 8. Zasłużeni dawcy przeszczepu (dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia) – art.43 ust. 1
 9. Kobiety w ciąży,
 10. Świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b,
 11. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 12. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.