Projekt PO WER

Projekt PO WER

projekt

 

Uprzejmie informujemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o. o. prowadzący zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w Świeciu zrealizował we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia projekt grantowy pn.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid -19”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Otrzymane środki z Funduszy Europejskich przeznaczone zostały na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych zatrudnionych w NZOZ ‘Florencja II” oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

 

Cele i efekty projektu zostały osiągnięte. Personel bezpośrednio zaangażowany w opiekę nad pacjentami otrzymał dodatki stanowiące rekompensatę za to, aby mógł on wykonywać pracę w jednym miejscu. Zaopatrzono placówkę w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcji z przeznaczeniem dla personelu. Zakupiono kombinezony, maseczki, ochraniacze na obuwie, czepki ochronne, płyny do dezynfekcji i termometry. Stworzono bezpieczne warunki pracy osobom zatrudnionym w ZPO a tym samym zapewniono bezpieczną opiekę zdrowotną osobom starszym przebywającym w ZPO.

 

 

Wartość projektu ogółem wynosi 77 328,24 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 65 087,18 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynosi 12 241,06 PLN

 

Kategoria