Usługi komercyjne

Usługi komercyjne

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świeciu oferuje pobyt na zasadach pełnej odpłatności, tj. nie finansowany ze środków publicznych. Jednodniowy koszt pobytu pacjenta w ramach pełnej odpłatności wynosi 180,00 złotych

Podstawą przyjęcia do Zakładu na zasadach komercyjnych jest złożenie i pozytywne rozpatrzenie kompletu dokumentów identycznych z wymaganymi przy przyjęciu pacjenta na pobyt z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz dodatkowo podpisanie umowy cywilno - prawnej. 

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce Druki do pobrania.

Pacjent przebywający w ZPO na miejscu pełnopłatnym jednocześnie oczekuje na swoje miejsce z listy oczekujących, która obowiązuje w trybie przyjęcia za dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpłatność za pobyt pacjenta w Zakładzie należy uiścić z góry do 15 dnia każdego miesiąca:

  • gotówką w sekretariacie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Świeciu nr:

                      58 8168 0007 0011 2048 2000 0003

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pacjenta oraz miesiąc, którego dotyczy płatność (np.: Anna Kowalska, opłata za miesiąc maj 2020 r.)