Usługi - Narodowy Fundusz Zdrowia

Usługi - Narodowy Fundusz Zdrowia

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miesięczna opłata za pobyt naliczana jest na podstawie aktualnej decyzji o waloryzacji świadczenia ZUS/KRUS bądź innego dokumentu potwierdzającego otrzymywanie świadczenia. Odpłatność ustalana jest na okres roku i ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w Zakładzie. Z chwilą otrzymania nowej wysokości świadczenia przez pacjenta, należy dostarczyć do sekretariatu kopię aktualnie obowiązującego dokumentu emerytalno - rentowego lub innego dokumentu poświadczającego uzyskiwany dochód. 

Zakład ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)/Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o pobycie pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. W przypadku gdy choremu przysługuje do świadczenia dodatek pielęgnacyjny, wypłata dodatku zostaje wstrzymana przez ZUS/KRUS na czas pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.  

Zakład zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia pacjentowi w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej odpowiednie świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne w celu kontynuacji leczenia i materiały medyczne oraz wyżywienie zgodne ze wskazaniami lekarza. 

Odpłatność za pobyt pacjenta w Zakładzie należy uiścić z góry do 15 dnia każdego miesiąca:

  • gotówką w sekretariacie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Świeciu nr:

                      58 8168 0007 0011 2048 2000 0003

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pacjenta oraz miesiąc, którego dotyczy płatność. (np.: Anna Kowalska, opłata za maj 2020 r.)