Procedura przyjęcia do ZPO

Procedura przyjęcia do ZPO

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekun prawnego

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Świeciu jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (załącznik nr 1).
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2) - wywiad przeprowadza pielęgniarka i lekarz oddziału szpitalnego, na którym przebywa pacjent, lub pielęgniarka i lekarz pierwszego kontaktu (z przychodni rejonowej) w przypadku, gdy chory przebywa w domu.
 3. Skierowanie chorego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (załącznik nr 3).
 4. Skala Barthel (załącznik nr 4), tj. kwalifikację pielęgniarską do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową potwierdzoną podpisem wraz z pieczęcią pielęgniarki i lekarza.
 5. Oświadczenie opiekuna (załącznik nr 6).
 6. Oświadczenie pacjenta (załącznik nr 6a).
 7. Aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości świadczenia pacjenta na podstawie, której obliczana jest stała opłata miesięczna za pobyt pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
 8. Kopia legitymacji emeryta lub rencisty.
 9. Kopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego – dostarczane w chwili przyjęcia pacjenta do Zakładu.

Pacjenci, u których lekarz zdiagnozuje chorobę Alzheimera dodatkowo składają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym o profilu ogólnym wystawione i podpisane przez lekarza psychiatrę.

W przypadku występowania u pacjenta zaburzeń przełykania i przytomności należy dodatkowo złożyć poniższe dokumenty:

 1. Zaświadczenie o żywieniu dojelitowym pacjenta.
 2. Kartę leczenia żywieniowego, tj. kwalifikację wykonaną przez zespół ds. żywienia w szpitalu lub poradni leczenia żywieniowego (pacjent karmiony dietą przemysłową – sonda, PEG, itp.).
 3. Skala Glasgow (załącznik nr 5).

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce Druki do pobrania. Uzupełniony komplet dokumentów prosimy złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego bądź przesłać na adres podany na stronie internetowej.

Decyzję o przyjęciu pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego podejmuje Dyrektor w porozumieniu z lekarzem. Pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących na miejsce w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych dokumentów.